Szukaj w naszym sklepie

Regulamin

1. Wstęp

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mdlabels.shop prowadzony jest przez MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Chocimskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636353, NIP 6182154260, REGON 365386235. Możesz się z nami skontaktować telefonicznie +48 62 590 38 29 lub mailowo biuro@mdlabels.pl (dalej: "Usługodawca/Sprzedawca").
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego, jak i do przedsiębiorców (z wyjątkiem pkt 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępnić go w Koncie lub dołączyć do wiadomości e-mail zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.Klienci mogą w każdym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, uzyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.Dane osobowe przetwarzane są w sposób wskazany w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo wglądu do ich treści oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Definicje:
 • Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym w postaci formularza do złożenia Zamówienia.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną, który zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na automatycznym, okresowym przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej do korzystających z niej Usługobiorców informacji marketingowych dotyczących oferowanych towarów i usług
 • Produkt; Towar - produkt lub usługa oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie ma ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru profesjonalnego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy; Sklep - platforma, za pośrednictwem której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje do sprzedaży swoje Produkty w formie elektronicznej dostępna pod adresem internetowym: mdlabels.sklep.
 • Sprzedawca; Usługodawca - MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Chocimskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636353, NIP 6182154260, REGON 365386235. Można się z nami skontaktować telefonicznie +48 62 590 38 29 lub mailowo biuro@mdlabels.pl.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu internetowego.
 • Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi oferowanej przez Sklep internetowy.
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.)
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych oraz o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności Sklepu.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
 1. Formularz Zamówienia - Usługa świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo.Świadczenie Usługi polega na umożliwieniu Klientowi złożenia za jej pośrednictwem Zamówienia.Usługa kończy się z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia.
 2. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu na stronie głównej Sklepu internetowego w sekcji "ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA" widocznej na stronie Sklepu internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne wydania Newslettera, zaznaczeniu pola obowiązkowego ze zgodą i kliknięciu"Zarejestruj się" pole.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi Newslettera jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy.Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w tym zakresie.Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych i marketingowych przez Sprzedawcę.Formularz zamówienia Usługi Newslettera przesyłany jest do Sprzedawcy z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newsletterową.Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez wskazania przyczyny, wypisania się z Newslettera za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu lub wypisania się z niego przy użyciu linku dezaktywacyjnego znajdującego się w strefie newslettera, a także wysłania stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:: biuro@mdlabels.pl lub też pisemnie na adres: ul.Chocimska 2, 62-800 Kalisz.
 1. Formularz kontaktowy - formularz dostępny pod adresem www.mdlabels.shop umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy, bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej. Korzystanie z Formularza kontaktowego następuje po podaniu na stronie głównej Sklepu internetowego w sekcji "KONTAKT" widocznej na stronie Sklepu internetowego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź, zaznaczeniu pola obowiązkowego z pierwszą warstwą klauzuli informacyjnej i kliknięciu pola "wyślij wiadomość" . Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 2. Konto - usługa polegająca na założeniu, utrzymaniu i usunięciu konta w serwisie internetowym www.mdlabels.shop.
  1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
  2. Przedmiotem niniejszej Usługi utrzymania Konta jest zapewnienie dostępu do panelu Konta, umożliwiającego m.in,zarządzanie danymi i zamówieniami klientów.
  3. W celu założenia konta w sklepie internetowym należy dopełnić następującej dobrowolnej i bezpłatnej procedury rejestracji - na stronie głównej sklepu internetowego, w lewym górnym rogu, kliknąć piktogram przenoszący na podstronę "Logowanie klienta", a następnie komunikat "Zarejestruj się" znajdujący się pod formularzem.Na podstronie "Załóż konto" w formularzu należy wpisać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaznaczyć checkbox z informacją "Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności", a następnie kliknąć przycisk "Zarejestruj się".Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest wypełnienie wszystkich jego pól obowiązkowych i ewentualnie opcjonalnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.Na adres e-mail Usługobiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca rejestrację w sklepie internetowym wraz z linkiem uwierzytelniającym, którego kliknięcie kończy proces rejestracji i umożliwia edycję profilu klienta w pojawiającej się zakładce "Dane konta".Zakończenie procesu rejestracji potwierdzane jest wiadomością e-mail o aktywacji konta.
  4. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego założeniu, a następnie zalogowaniu się przy użyciu prawidłowego loginu (stanowiącego adres e-mail) i hasła.
  5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta może nastąpić bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy wykorzystaniu jego funkcjonalności lub poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia Klienta w tym zakresie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;(2) dostęp do poczty elektronicznej;(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0.i wyższa, Safari wersja 5.0 i wyższa;(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;(5) włączenie w przeglądarce internetowej opcji zapisywania plików Cookies i Javascript.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów opłat za dostęp do sieci Internet i transmisję danych, w zakresie ustalonym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści zabronionych przez prawo, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, niepodejmowania działań takich jak wysyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spamu), korzystania ze Sklepu internetowego wsposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 6. Procedura reklamacyjna:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 6 Regulaminu), Usługobiorca może składać na przykład: - w formie pisemnej na adres: ul.Chocimska 2, 62-800 Kalisz; - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdlabels.pl;
  2. Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;(2) żądania Klienta;oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki złożenia zamówienia

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę sprzedaży Towarów na odległość.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia własności Towaru na Klienta i wydania go oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towaru i zapłaty Sprzedawcy ceny za Towar.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub po wyczerpaniu zapasów Towarów objętych promocją.
 4. Zawierając Umowę sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 5. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia internetowego, za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego przy użyciu Formularza zamówienia.
 6. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są umieszczone przy danym Towarze. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatki, nie zawierają kosztów wysyłki. O kosztach dostawy i innych kosztach (jeżeli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 7. Procedura zawierania Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Formularza zamówienia
  1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  2. Aby złożyć zamówienie za pomocą narzędzi dostępnych w sklepie internetowym, w zakładce "SKLEP" należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednią kategorię. Po wybraniu produktu należy wybrać odpowiednią ilość Produktu, a następnie kliknąć przycisk "DODAJ DO KOSZYKA", aby kontynuować zakupy lub kliknąć przycisk "KUP TERAZ" i przejść do konfiguracji zamówienia.
  3. Sklep oferuje również możliwość wydrukowania niestandardowej etykiety na rolce według specyfikacji klienta. Aby skorzystać z usługi, w zakładce "SKLEP" wybierz z listy rozwijanej kategorię "CUSTOM LABELS". Na stronie konfiguracji usługi należy wybrać z podanych opcji. Klient zobowiązany jest do wgrania pliku o maksymalnym rozmiarze 500 MB. Dozwolone rozszerzenia plików: .ai, .eps, .pdf. Cena jest obliczana automatycznie w zależności od wybranych opcji. Po wybraniu z podanych opcji należy kliknąć przycisk "DODAJ DO KOSZYKA".
  4. Na stronie konfiguracji zamówienia wybranego produktu podać swoje dane poprzez weryfikację w systemie PayPal, zalogowanie się przez Usługobiorców posiadających Konto lub poprzez podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, a także podać adres wysyłki poprzez wskazanie kraju, imienia, nazwiska , firmy (opcjonalnie), nazwy ulicy i numeru domu oraz ewentualnie numeru mieszkania, numeru NIP, kodu pocztowego, miejscowości. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Po podaniu wszystkich wymaganych informacji należy kliknąć przycisk "Przejdź do wysyłki". Po wybraniu sposobu dostawy Towaru z dostępnych opcji, należy kliknąć przycisk "Przejdź do płatności"
  5. Po podaniu danych kontaktowych i danych do wysyłki, Klient wybiera sposób dostawy i płatności. Po wybraniu opcji dostawy i płatności należy kliknąć na przycisk "Przegląd zamówienia".
  6. Przed złożeniem Zamówienia Klient otrzymuje informację o łącznej cenie za Zamówienie, zawierającej podatki i inne koszty, w szczególności koszty dostawy i płatności.
  7. Złożenie zamówienia następuje poprzez użycie przycisku "Zapłać teraz" i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem. Składając zamówienie na etykiety, Klient dodatkowo potwierdza, że jest świadomy:
   1. technologia wykonania zamawianych etykiet, w tym m.in, rodzaj zastosowanego nośnika, kleju, druku i wykończenia,
   2. sposób nanoszenia uporządkowanych etykiet na określone podłoże,
   3. zachowanie się zamówionych etykiet na podłożu w warunkach ich standardowego użytkowania. Zamawiający potwierdza również, że przetestował etykiety wykonane w zamówionej technologii w aplikacji, do której mają być docelowo wykorzystane, uwzględniając podłoże oraz czynniki chemiczne i fizyczne oddziałujące na etykiety, w tym termiczne i mechaniczne, lub dobrowolnie zrezygnował z przeprowadzenia takich testów w oparciu o wiedzę specjalistyczną lub wcześniejsze doświadczenie.
  8. Przed wysłaniem Formularza Zamówienia Klient powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz że zapoznał się z przysługującym mu prawem do odstąpienia od umowy.
  9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne wysłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera uzgodnione przez strony warunki zawartej Umowy Sprzedaży. Ponadto wiadomość zawiera również inne dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku wykrycia błędu w danych zamówienia, Klient może powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail wskazującej prawidłowe dane. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
  10. Złożone zamówienie może być zmienione przez Klienta przed jego realizacją przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza realizację zamówienia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Każda zmiana Zamówienia następuje po jej uzgodnieniu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zmiany zamówienia, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
  11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości przyjęcia Zamówienia, w szczególności w przypadkach takich jak:
   1. niezamieszczenie w wypełnionym formularzu wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia;
   2. niedostępność Produktu;
   3. brak kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia i weryfikacji danych podanych w treści złożonego Zamówienia.
   4. pliki graficzne przesłane przez klienta są nieprawidłowe lub błędnie wgrane (w przypadku wyboru niestandardowej etykiety na rolce).
  12. Sprzedawca będzie udzielał ww. informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu oferty w całości lub przedstawić propozycje modyfikacji zamówienia w postaci odrzucenia oferty w części niemożliwej do realizacji wraz z przeliczeniem wartości Zamówienia lub podziału Towaru na część możliwą do dostarczenia i część do dostarczenia w terminie późniejszym, bez przeliczania wartości Zamówienia.
  13. Zastrzeżenie przez Sprzedawcę zmian w ofercie Klienta stanowi nową ofertę i wymaga jej akceptacji przez Klienta. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu przez Klienta zmienionej oferty.
 8. Utrwalenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktu następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (utrwalonej również w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy), a także poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego.

4. Płatności

  1. Wartość płatności ustalana jest na podstawie cennika udostępnionego w Sklepie internetowym w chwili składania Zamówienia.
  2. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy Towaru oraz wybranego sposobu płatności.
  3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
  4. Cena całkowita Zamówienia obejmuje cenę za zamówione Towary, w tym podatki i inne koszty, takie jak koszty dostawy i koszty transakcji.
  5. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za świadczone Usługi Sprzedaży:
   1. płatność kartą kredytową Visa, Mastercard, American Express
   2. za pomocą zewnętrznego systemu płatności PayPal, Polska Sp.z o. o.z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul.Emilii Plater 53.PayPal Polska Sp.z o. o.jest firmą, której branża została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.Forma prawna firmy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Spółka posiada numer NIP 5252406419, numer REGON 141108225 oraz numer KRS 0000289372. Więcej informacji dostępnych jest na stronie. www.paypal.com
   3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy po wystawieniu faktury proforma.
  6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 7 dni - w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym.Jeżeli płatność nie wpłynie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia - zamówienie zostanie anulowane bez dodatkowego powiadomienia 2. w momencie składania zamówienia - w przypadku wyboru sposobu płatności za pomocą zewnętrznego systemu płatności.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności przez Klienta w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych kryteriów merytorycznych.
  8. Niezależnie od sposobu płatności, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu zapłaty.
  9. Dla stałych klientów Sprzedawca udostępnia również możliwość płatności z odroczonym terminem płatności na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.Wówczas towar wysyłany jest wraz z fakturą przelewową z odroczonym terminem płatności.O możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności decyduje Sprzedawca.
  10. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny, w przypadku:
   1. odstąpienie od umowy przez Konsumenta,
   2. rezygnacji Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed jego realizacją, tylko w przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma informację o rezygnacji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,
   3. Sprzedawca uznaje roszczenie objęte reklamacją w całości lub w części.
  11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia Towaru poniesionych przez Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie internetowym.

  5. Dostawa i odbiór Towarów

   1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
   2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem sposobów określonych na stronie Sklepu internetowego, które są wskazane na ścieżce zakupowej w Formularzu Zamówienia.Wybór niektórych sposobów dostawy może ograniczyć dostępne sposoby płatności za Zamówienie.
   3. Klient może nieodpłatnie odebrać Towar osobiście.
   4. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby dostawy Towarów:
    1. odbiór osobisty/własny kurier dostępny przy ul.Chocimska 2, 62-800 Kalisz w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00.
    2. Orlen Paczka
    3. Inpost
    4. InPost
    5. Standardowy UPS
   5. Czas dostawy Towaru wynosi do 30 dni roboczych.Początek biegu terminu dostawy Produktu (z wyjątkiem płatności z odroczonym terminem) liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.W przypadku zwłoki Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin na dostarczenie rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.
   6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Klient może odebrać Towar w ciągu 30 dni roboczych. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Początek okresu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta (z wyjątkiem płatności odroczonej) liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   7. Czas dostawy Towaru może ulec zmianie w przypadku zmiany Zamówienia przez Klienta.
   8. Wydanie Towaru następuje w przypadku wyboru przez Klienta opcji Standard UPS, w dni robocze na adres podany przez Klienta.
   9. Podczas składania zamówienia klient jest szczegółowo informowany o dostępnych sposobach dostawy, przewoźnikach i związanych z tym kosztach.
   10. Wydanie Towaru następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty przez Klienta, za wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt. 4.10.
   11. Sprzedawca może potwierdzić wydanie Towaru przewoźnikowi w celu jego dostarczenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
   12. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
   13. Jeżeli Towar jest dostarczany za pośrednictwem przewoźnika, Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności przewoźnika.
   14. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przewoźnika sporządzenia stosownego protokołu.

   6. Niezgodność towaru z umową i reklamacje

    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży) określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o prawach konsumenta.
    2. Reklamacja może być złożona przez Klienta np:
     1. w formie pisemnej na adres: ul. Chocimska 2, 62-800 Kalisz;
     2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdlabels.pl;
    3. W treści reklamacji zaleca się zawrzeć opis problemu, w tym w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; dane kontaktowe, które będą wykorzystywane do odpowiedzi na reklamację i prowadzenia związanej z nią korespondencji; numer konta bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy; wskazać sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży - poprzez jego naprawę lub wymianę. Reklamację można złożyć za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę mającego prawa Konsumenta, w zależności od woli Konsumenta lub sposobu złożenia reklamacji.
    5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie może żądać jego naprawy lub wymiany.
    6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o prawach konsumenta. jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
    7. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:
     1. Sklep odmówił naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie od złożenia reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami Konsumenta;
     2. mimo naprawy lub wymiany, Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;
     3. niezgodność Towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy;
     4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności jednoznacznie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami Konsumenta.
    8. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa konsumenta nie może żądać odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową jest istotna.
    9. Jeżeli Sprzedawca przychyli się do prośby:
     1. w przypadku żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową - Sprzedawca naprawi lub wymieni Towar w rozsądnym czasie od otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami Konsumenta;
     2. w przypadku odstąpienia od umowy - Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta cenę za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania;
     3. w przypadku obniżenia ceny - Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
    10. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że określona cecha Towaru odbiega od wymagań zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej cechy towaru.
    11. Jeżeli niezgodność z umową dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa konsumenta może odstąpić od umowy tylko w odniesieniu do tych Towarów, jak również w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego prawa konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, że Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta zgodzi się na zatrzymanie tylko Towarów zgodnych z umową.
    12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową istniejącą w chwili jego wydania i ujawnioną przed upływem dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową, która została ujawniona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru, istniała w chwili jego wydania, chyba że zostanie udowodnione, że jest inaczej lub domniemanie nie da się pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem niezgodności Towaru z umową .
    13. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, jeżeli brak ten został podstępnie zatajony.
    14. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
    15. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
    16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    7. Prawo do odstąpienia od umowy

    1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Klienta posiadającego status Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego prawa Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
    2. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta inna niż dostawca weszła w posiadanie Towaru .
    3. Rozpoczyna się termin na odstąpienie od Umowy:
     1. dla Umowy, na podstawie której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca;
     2. w przypadku umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia Umowy.
    4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Można złożyć np. oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
     1. w formie pisemnej na adres: ul. Chocimska 2, 62-800 Kalisz;
     2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdlabels.pl;
    5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy / odbioru Towaru, imię, nazwisko i adres osoby odstępującej od umowy, informacje o przedmiocie odstąpienia od umowy oraz oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, oraz - w przypadku wersji papierowej - powinien być podpisany.
    6. Przy odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub formularz znajduje się w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od Umowy. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe. Konsument może poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy również poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w innej formie.
    7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieważną.
    8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
    9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    10. Jeżeli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    11. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
    12. Konsument oraz Przedsiębiorca mający prawa konsumenta mają obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
    13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta korzystający z prawa odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    14. W przypadku Towarów, których nie można odesłać zwykłą pocztą (np. przesyłki ponadgabarytowe), Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa Konsumenta może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://furgonetka. pl/rachunek/dodanie_paczki.
    15. W przypadku świadczenia, którego spełnianie na wyraźne żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wysokość zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi, z uwzględnieniem ceny lub kwoty uzgodnionej w umowie paserstwa. Jeżeli cena lub wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą do obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
    16. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca posiadający prawa Konsumenta ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu.
    17. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia konsumenckie w zakresie umów zawieranych na odległość:
     1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości ;
     2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     3. w którym przedmiotem świadczenia są towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     4. w którym przedmiotem usługi są towary, które szybko się psują lub mają krótki termin przydatności do spożycia;
     5. w których przedmiotem usługi jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     6. w których przedmiotem świadczenia są towary, które ze względu na swój charakter są nierozerwalnie związane z innymi towarami po ich dostarczeniu;
     7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została ustalona przy zawarciu umowy sprzedaży, a dostawa których może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
     8. w którym konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi, inne niż żądane przez konsumenta, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, konsument ma prawo odstąpić od umowy w zakresie dodatkowych usług lub towarów;
     9. w których przedmiotem usługi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     10. na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
     12. w zakresie świadczenia usług zakwaterowania innych niż w celach mieszkalnych, transportu towarów, wynajmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usług;
     13. za dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest obowiązany zapłacić cenę, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie usługi za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca dostarczył konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 lub art. 21 ust. 1;
     14. za świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy przyjazdu do niego w celu naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

    8. Przepisy dotyczące przedsiębiorców

     1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami posiadającymi prawa Konsumenta.
     2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym prawa Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy.
     3. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami posiadającymi prawa Konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym wymagać przedpłaty w całości lub w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
     4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu do chwili wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
     5. W przypadku przesłania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że Towar został utracony lub uszkodzony w czasie transportu, zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
     6. Zgodnie z art.. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym prawa Konsumenta jest wyłączona.
     7. W przypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami posiadającymi prawa Konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyn.
     8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym prawa Konsumenta z tytułu Umowy Sprzedaży jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno pojedynczego roszczenia, jak i sumy wszystkich roszczeń do łącznej kwoty 1.000 zł. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym prawa Konsumenta za opóźnienie w wysyłce jest wyłączona. Usługodawca/Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkody możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym prawa Konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów nie będących Konsumentami za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, utratę danych oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w tym działaniami technicznymi lub przyczynami leżącymi po stronie podmiotów, za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy Usługi.
     9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

     9. Pozasądowe metody rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń

      1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
      2. W szczególności Zamawiający ma prawo żądać:
      1. do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
      2. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 2) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
      3. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ze skargą dotyczącą pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
      1. Jeżeli nie jest możliwe polubowne rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Konsumentem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okolicznościach dopuszczających taką możliwość przez przepisy jej prawa krajowego, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

      10. Postanowienia końcowe

       1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie z powodu: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
       3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie jego nowego brzmienia.
       4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta
       5. W przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony Sprzedawca wysyła na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta co skutkuje rozwiązaniem umowy. Jeśli Usługobiorca nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę.
       6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przepisy prawa polskiego stosuje się również jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość.
       7. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy stosuje się te przepisy.
       8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będą postanowienia odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

       (niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Odbiorca: MD Labels sp. z o. o. sp. k. ul.Chocimska 2, 62-800 Kalisz biuro@mdlabels.pl -.

       Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*):

       - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

       - Imię i nazwisko:

       - Adres:

       - Podpis: (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

       - Data: (*) Niepotrzebne skreślić.

        

       FORMULARZ REKLAMACYJNY

       (ten formularz można wypełnić i odesłać, jeśli chcą Państwo złożyć reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową/gwarancją)

       Adresat: MD Labels sp. z o. o. sp. k. ul.Chocimska 2, 62-800 Kalisz biuro@mdlabels.pl

       Imię i nazwisko klienta:

       Adres klienta:

       Numer telefonu klienta:

       Adres e-mail klienta:

       Jako dane kontaktowe, które będą wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na reklamację i prowadzenia korespondencji z nią związanej, wskazuję:

       • Adres pocztowy: - Adress e-mail:

       Skarga dotyczy:

       • umowa sprzedaży z .............................. towarów:
       • umowy o świadczenie innej usługi:
       • inne:

       Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

       Opis problemu:

       Wniosek o reklamację:

       • usuwanie wad towarów lub usług
       • wymiana towarów wolnych od wad
       • obniżenie ceny towarów
       • odstąpienie od umowy Podpis Zgłaszającego: